Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 32: Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Uznesenie 37: Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.

Hlasovanie č. 43
Plán zasadnutí MsZ mesta Bratislavy na rok 2015
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0