Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 33: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 38: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Hlasovanie č. 44
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MsZ mesta Bratislavy
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0