Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 35: Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat

Uznesenie 40: Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

A. odmieta trasovanie ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline cez územie hlavného mesta SR Bratislavy.

B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. aby dané stanovisko tlmočil vláde SR, spoločnosti OMV a vláde Rakúskej spolkovej republiky.  

2. aby ako majoritný akcionár požiadal spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., aby v rokovaniach o tomto projekte postupovala v súlade s týmto uznesením.     

Hlasovanie č. 46
Informácia o výstavbe ropovodu (Návrh uznesenia p. Kríža)
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0