Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 36: Rôzne

Uznesenie 41: Rôzne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, o správu o návrhoch na systémové zlepšenie financovania hlavného mesta SR Bratislavy a o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR.

T: 1.5.2015

Hlasovanie č. 47
Rôzne (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0