Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015

Uznesenie 42: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    1.1       č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.6.2011

    1.2       č. 971/2013 časť C zo dňa 27.2.2013

    1.3       č. 1524/2014 časť C zo dňa 24.4.2014

2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    2.1      č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3.3.2011

    2.2      č. 308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27.10.2011 - v tejto informácii aj bod 4.2  

    2.3      č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2.2.2012

    2.4      č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27.6.2012 

    2.5      č. 769/2012 časť C zo dňa 27.9.2012

    2.6      č. 1000/2013 zo dňa 27.2.2013

    2.7      č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21.11.2013

    2.8      č. 1407/2014 časť B zo dňa 30.1.2014 - v tejto informácii aj bod 4.4

    2.9      č. 1410/2014 časť C zo dňa 30.1.2014

    2.10    č. 1798/2014 časť C body 1 - 11 zo dňa 23.10.2014

    2.11    č. 1147/2013 časť D bod  2 a 4 zo dňa 26.6.2013 - ropovod

                č. 1572/2014 časť B body 3 (podbody 3.1, 3.2 a 3.3), 4 (podbody 4.1 a 4.2) 

                    a 5 (podbody 5.1 a 5.2) zo dňa 22.5.2014 - ropovod

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    3.1      č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2.2.2012

    3.2      č. 870/2012 časť D zo dňa 22.11.2012 - v tejto informácii aj bod č. 4.4

B. schvaľuje

4. Zmenu termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy:

             nositeľ         číslo uznesenia                    pôvodný                    nový termín

          uznesenia               zo dňa               a predĺžený termín

 

4.1      riaditeľ                594/2008                     T: trvalý                                T: 30.4.2015  

         magistrátu          časť D bod 1                TK: 1 x ročne k 28.2

                                  zo dňa 15.12.2008                                                                                       

 

4.2       primátor             308/2011                    TK: polročne                       T: 1 x ročne

2.2                                 časť B bod 3                počnúc 1.1.2013                k 1.1.        

                                  zo dňa 27.10.2011                                 

 

4.3       primátor             441/2012                    TK: 31.1.                              T: 30.4.2015

3.1                                 časť B bod 2                 každoročne                        

                                  zo dňa 2.2.2012                                                   

 

4.4.      primátor            870/2012                      31.12.2013                         T: 28.5.2015

3.2                                 časť D                             posledný termín

                                  zo dňa 22.11.2012            predĺženia plnenia:

                                                                                31.1.2015

 

4.5       primátor            1407/2014                     28.2.2014                          T: 30.9.2015 

2.7                                 časť B                              posledný termín

                                  zo dňa 30.1.2014                predĺženia plnenia:

                                                                                 31.1.2015

Hlasovanie č. 12
Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia MsZ mesta Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0