Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 2a: Riešenie situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu

Uznesenie 43: Riešenie situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

postup angažovanosti hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. aby oslovil ministra kultúry SR Mareka Maďariča so žiadosťou o osobnú angažovanosť pri zmene prístupu ku stavebným aktivitám na severnej terase Bratislavského hradu vo vzťahu k archeologickým nálezom a angažovanosť pri zastavení stavby až do výsledkov jej šetrenia a následného rozhodnutia.

T: 12.3.2015

2. aby predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy stanovisko hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy k možnostiam alternatívneho využitia stavby, v spolupráci s autormi projektu a Slovenským národným múzeom, s prihliadnutím na požiadavky angažovanej verejnosti a na výsledky šetrenia. 

T: 26.3.2015

3. aby začal rokovania s NR SR o koncepte využitia areálu Bratislavského hradu, s ohľadom na význam tohto miesta a archeologických nálezov v prospech Bratislavčanov, aj návštevníkov.

T: 26.3.2015

Hlasovanie č. 13
Riešenie výstavby podzemných garáži na severnej terase NKP (Návrh p. Svoreňovej)
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0