Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 5: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

Uznesenie 46: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5 – ostatné plochy vo výmere 9 m², Romanovi Rybárovi, za účelom prevádzkovania stánku na predaj rýchleho občerstvenia s výnimkou predaja alkoholických nápojov, na dobu neurčitú, za nájomné 365,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 3 285,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 20
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 1