Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 6: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie 47: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti v k. ú. Rača – časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1511/9 – trvalé trávne porasty vo výmere 204 m², evidovaného na LV č. 1628, spoločnosti REEGAS s. r. o., so sídlom v Bratislave, IČO 46185348, za účelom vybudovania a užívania 8 parkovacích miest k stavbe „Nadstavba bytového domu na Kadnárovej ulici č. 48, 50, 52, v Bratislave“ a vybudovania  a užívania 8 parkovacích miest k stavbe „Nadstavba bytového domu na Kadnárovej ulici č. 54, 56, 58, v Bratislave“, na dobu neurčitú, za nájomné:  

1. 14,00 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 2 856,00 Eur,

2. 3,75 Eur/m²/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 765,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 21
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o.
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 9 Nehlasovali: 1