Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 8: Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 49: Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, a to pozemkov:

1. parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1 301 m², všeobecná hodnota pozemku určená znaleckými posudkami je 144 515,08 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

2. parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m², všeobecná hodnota pozemku určená znaleckými posudkami je 21 882,76 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

3. časti pozemku parc. č. 4963/193 vo výmere cca 3 982 m², všeobecná hodnota časti pozemku určená znaleckými posudkami je cca 677 099,28 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

4. stavby, súpis. č. 9767, so vstupným schodiskom na pozemkoch parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8, všeobecná hodnota stavby určená znaleckými posudkami je 33 409,00 Eur a vstupného schodiska je 72,94 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

za časť pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 1 450 m², všeobecná hodnota časti pozemku určená znaleckými posudkami je cca 366 792,00 Eur, LV č. 9955, v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - spoluvlastnícky podiel 6/10, Holecovej Lucie - spoluvlastnícky podiel 2/10, Ing. Herbergera Petra - spoluvlastnícky podiel 2/10,

s podmienkami:

1. Zámenná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude zmluvnými stranami podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Pred podpísaním zámennej zmluvy na LV č. 9955, na ktorom je zapísaný pozemok parc. č. 17342/203, v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - v podieli 6/10, Holecovej Lucie - v podieli 2/10, Herbergera Petra - v podieli 2/10, nebudú zapísané žiadne ťarchy.

3. Zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania.

4. Pred podpísaním zámennej zmluvy budú spresnené parcelné čísla a výmery pozemkov spracovaným geometrickým plánom.

5. Pred podpísaním zámennej zmluvy bude podpísaný protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemkov parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1 301 m², parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m², a stavby, súpis. č. 9767, na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 17353/8, k. ú. Rača, zo správy mestskej časti Bratislava-Rača.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa 

a) docieli majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 17342/203 vo výmere cca 1 450 m², na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1252/2013 zo dňa 25. - 26.09.2013, ktorým bola prerokovaná petícia občanov proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203, v k. ú. Rača“, a žiadosti podielových spoluvlastníkov pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 1 730 m²,

b) zabráni narušeniu okolia Hagarovej ulice z hľadiska architektúry sídliska, zániku parkovej zelene, ako aj zvýšenia intenzity dopravy, hluku a emisií, ktoré namietajú v petícii proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203, k. ú. Rača“, občania.

Hlasovanie č. 24
Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov a stavby vo vlastníctve mesta Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 32 Proti: 2 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0