Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 9: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 50: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. vyhlasuje

podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na 30.4.2015 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

B. ustanovuje

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestský kontrolór“) nasledovne:

1.1. Deň voľby mestského kontrolóra 30.4.2015 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 21.3.2015 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné  mesto“), na internetovej stránke hlavného mesta a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia).   

1.2. Kandidát na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 16.4.2015 do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava, s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 16.4.2015. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.  

1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných  prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

1.4. Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním podľa čl. 9 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.   

1.5. Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

2. 1.  Meno, priezvisko.

2. 2.  Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu.

2. 3.  Najvyšší  dosiahnutý  stupeň  vzdelania,  príp.  ďalšie   doplňujúce   formy   vzdelania a spôsobilosti.    

2. 4.  Štruktúrovaný profesijný životopis.

2. 5.  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

2. 6.  Overená fotokópia dokladu o vzdelaní.  

          Kvalifikačným  predpokladom na  výkon  funkcie  mestského  kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

2. 7.  Koncepciu výkonu funkcie.

C. volí

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v zložení:

1. Jarmila Tvrdá

2. Marián Greksa

3. Izabella Jégh

4. Peter Hanulík

5. Ján Buocik

D. ukladá

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy za účelom vykonania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 30.4.2015

Hlasovanie č. 26
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0