Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 10: Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

Uznesenie 51: Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie

rozhodnutie komisie mandátovej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o činnosti komisií bez členov - neposlancov.

B. schvaľuje

za členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

1. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

1. Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A. 

2. Ing. Vladimír Holásek 

3. Marek Kovačič, DiS 

4. Mgr. Izabela Kubíková 

5. Mgr. Vladimír Kubovič 

6. Ing. Michaela Potočárová

2. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania

1. PhDr. Anna Surovcová, CSc.

2. Mgr. Ľubica Karelová, MPH

3. Ing. Alena Krištofičová

4. MUDr. Halka Ležovičová

3. komisia pre ochranu verejného poriadku

1. JUDr., Mgr. Michal Jelenčík 

2. Ing. Alexander Dmitrenko 

3. Miroslav Enciger 

4. Ing. Vladimir Pčolinský, PhD.

4. komisia dopravy a informačných systémov

1. Milan Donoval 

2. Peter Hrapko 

3. Ivan Lechner 

4. Jozef Moravčík 

5. Peter Sádovský 

6. Peter Netri 

7. Bronislav Weigl 

5. komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport

1. Ing. Blanka Čičátková

2. Ing. Peter Lenč

3. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH

4. Beáta Renertová

5. Jozef Petrovský

C. ukladá

predsedom komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložiť na marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu členov - neposlancov komisií.

T: 26.3.2015

Hlasovanie č. 27
Návrh na voľbu členov komisií MsZ mesta Bratislavy z radov občanov
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0