Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 10a: Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018

Uznesenie 53: Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, vypracovať návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 - 2018 vychádzajúc z existujúcich dokumentov a strategických materiálov so zohľadnením priorít primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, prerokovať ho v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 30.4.2015

Hlasovanie č. 29
Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0