Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 13a: Návrh na pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015

Uznesenie 56: Návrh na pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii: „Vlajka pre Tibet 2015“.

B. žiada

riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,

zabezpečiť vyvesenie tibetskej vlajky na budove magistrátu dňa 10. marca 2015 v čase od 8.00 h do 18.00 h.

T: 10.3.2015

Hlasovanie č. 32
Návrh na pripojenie sa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1