Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 15: Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

Uznesenie 59: Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. neschvaľuje

vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičová 12, Bratislava, IČO 36684503 - na predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 004 m², vzniknutého podľa GP č. 30010/2014, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010, a novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 822 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, Banšelová - Terchovská ulica, podľa bodu 2, podbodu 2.15 súťažných podmienok.

B. zrušuje

obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 15.10.2014 na predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 004 m², vzniknutého podľa GP č. 30010/2014, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010, a novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 822 m², vzniknutého podľa GP č. 30010/2014, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, Banšelová - Terchovská ulica, podľa bodu 2, podbodu 2.13 súťažných podmienok.

Hlasovanie č. 38
Návrh na neschválenie vybratého účastníka OVS a zrušenie OVS na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 12 Nehlasovali: 0