Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 16: Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta

Uznesenie 60: Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v k. ú. Lamač, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 1839/1 – ostatné plochy vo výmere 200 m², vzniknutého podľa GP č. 34/2011, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1839, LV č. 1, novovytvoreného pozemku parc. č. 1840/1 – záhrady vo výmere 810 m², vzniknutého podľa GP č. 54/2006, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1840, LV č. 744, novovytvoreného pozemku parc. č. 1841/2 – vinice vo výmere 39 m², vzniknutého podľa GP č. 54/2006, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1841, LV č. 744, JUDr. Milana Brňáka s manželkou Evou Brňákovou, s ponúknutou kúpnou cenou 120 500,00 Eur.

Hlasovanie č. 39
Návrh na schválenie vybratého účastníka OVS na prevod pozemkov v k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 1