Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 17: Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

Uznesenie 61: Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa čl. 80 ods. 1 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, predmetom ktorej bude budúce zriadenie vecného bremena na pozemky v k. ú. Čunovo, na pozemok registra „C“, parc. č. 404 – ostatné plochy v predbežne určenej výmere cca 16 m², evidovaný na LV č. 1, a na pozemok registra „E”, parc. č. 324/1 – lesné pozemky v predbežne určenej výmere cca 16 m², evidovaný na LV č. 522, za odplatu 500,00 Eur, stanovenú podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno v znení Rozhodnutia č. 13/2012.

Obsahom budúceho vecného bremena je povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy na vyššie uvedených pozemkoch strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy trafostaníc, ktoré budú vybudované ako súčasť stavby „BA Čunovo, zakabelizovanie VN prípojky – VN, TS, NN“.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa schvaľuje,

s  podmienkami:

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o budúcej zmluve zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.

Hlasovanie č. 40
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0