Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 18: Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

Uznesenie 62: Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zverenie nehnuteľností v k. ú. Vajnory, a to zverenie pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2669/2 – ostatné plochy vo výmere 3 m², zapísaného na LV č. 5389 a kopanej studne nachádzajúcej sa na  pozemku  parc. č. 3669/2, a zverenie  pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2694/12 – ostatné plochy vo výmere 6 m², zapísaného na LV č. 2937 a kopanej studne nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2694/12, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, za účelom revitalizácie a údržby studní, s podmienkou odsúhlasiť všetky stavebné úpravy a zásahy na nehnuteľnostiach s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

Hlasovanie č. 41
Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy MČ Bratislava-Vajnory
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0