Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 20: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží

Uznesenie 64: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich ku garážam v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30, uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.

Hlasovanie č. 43
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0