Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 21: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 66: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 45: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MsZ mesta Bratislavy

Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0