Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 splatného k 26. 3. 2015

Uznesenie 67: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28.2.2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26.6.2014 splatného k 26.3.2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    1.1  č. 383/2000 zo dňa 14.9.2000

    1.2  č. 21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3.3.2011     

    1.3  č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.6.2011

    1.4  č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014

    1.5  č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26.6.2014

    1.6  č. 30/2015 časť B zo dňa 5.2.2015

2. Čiastočne splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    2.1  č. 6/2014 časť B zo dňa 11.12.2014            

3. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    3.1  č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20.10.1994

    3.2  č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1.7.2010

    3.3  č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3.3.2011

    3.4  č. 769/2012 časť C zo dňa 27.9.2012

    3.5  č. 971/2013 časť C zo dňa 27.2.2013

    3.6  č. 1000/2013 zo dňa 27.2.2013

    3.7  č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21.11.2013

    3.8  č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25.6.2014

    3.9  č. 1737/2014 časť B zo dňa 25.9.2014

B. schvaľuje  

Zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014.

1. v časti A bode 2 uznesenia č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 

sa suma „804 422,00 Eur“ 

nahrádza 

sumou „650 000,00 Eur“  

2. za časť A uznesenia č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 sa vkladá nová časť B v znení:

„B. berie na vedomie,

že o finančnej čiastke vo výške 154 422,00 Eur rozhodne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 1.9.2015, po úprave rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015, v závislosti od vývoja finančnej situácie hlavného mesta SR Bratislavy.

TK: 30. 9. 2015“

3. pôvodná časť B sa označuje ako časť C a jej pôvodný text: 

„B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 vo výške 804 422,00 Eur na jej účet, rozdelený na dve rovnaké splátky vo výške 402 211,00 Eur.

T: 15. 02. 2015 a 15. 04. 2015“

sa nahrádza textom:

„C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 v splátkach nasledovne:

1. prvá splátka do výšky 300 000,00 Eur do 30.4.2015 vrátane už poskytnutých transferov v roku 2015,

2. druhá splátka do výšky 350 000,00 Eur do 31.8.2015.“

Hlasovanie č. 11
Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 splatného k 26. 3. 2015
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0