Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 10: Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uznesenie 75: Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.

Hlasovanie č. 22: Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bratislavy za rok 2014

Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0