Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 10: Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uznesenie 75: Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.

Hlasovanie č. 22
Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bratislavy za rok 2014
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0