Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 12: Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava 2. Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava

Uznesenie 77: Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava 2. Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 24
Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava, 2. Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2