Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 14: Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavy

Uznesenie 79: Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. odvoláva

1. zo Správnej rady Mestského centra Stará tržnica Ing. Petru Nagyovú-Džerengovú a Ing. PhDr. Ľubomíra Andrássyho, 

2. z  Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica JUDr. Júliu Ondrišovú, Ing. Petra Lenča, Mariana Greksu, Mgr. Vladimíra Kuboviča, Bc. Martina Dinuša a Ing. Martina Borguľu. 

B. volí

1. do Správnej rady Mestského centra Stará tržnica za hlavné mesto SR Bratislavu:

1.1  Ing. Milana Černého 

1.2  PhDr. Petru Greksovú 

1.3  Ing. Miroslava Bialka 

 

2. do Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za hlavné mesto SR Bratislavu:

2.1  Ing. arch. Luciu Štasselovú

2.2  Ing. Soňu Svoreňovú 

2.3  MUDr. Ivetu Plšekovú 

2.4  Ing. Katarínu Šimončičovú 

2.5  PhDr. Ľudmilu Farkašovskú

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0