Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 16: Aktuálny stav výstavby podzemných garáži a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu

Uznesenie 81: Aktuálny stav výstavby podzemných garáží a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o aktuálnom stave výstavby podzemných garáží a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu.

Hlasovanie č. 35
Aktuálny stav výstavby podzemných garáži a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 28 Proti: 1 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 0