Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 17: Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uznesenie 82: Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.

Hlasovanie č. 36
Správa o plnení úloh Mestskej polície mesta Bratislavy za rok 2014
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0