Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 23: Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 90: Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Zmluvu o postúpení pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou Falcon Legal, s.r.o., IČO 47522909, so sídlom Dunajská 33, Bratislava, ktorej predmetom je postúpenie pohľadávok v súhrnnej výške 7 897,80 Eur za kúpnu cenu vo výške

7 897,80 Eur.

Hlasovanie č. 8
Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 26 Neprítomní: 19 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0