Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 13: Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014

Uznesenie 115: Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch k 31.12.2014.

Hlasovanie č. 44
Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0