Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 14: Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch

Uznesenie 116: Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o navrhovanom postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch.

Hlasovanie č. 45
Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 26 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0