Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 15: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 117: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Oznámenie:

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal nepodpísal uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 118/2015 zo dňa 

30. 4. 2015, čím pozastavil jeho výkon, z dôvodu, že je v rozpore so zákonom. Podľa čl. 9 zákona č. 357/2004 Z. z. konanie začína 

a vykonáva Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je povinné umožniť verejnému funkcionárovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, vyjadriť sa k podnetu a v prípade potreby je povinné vykonať ďalšie dokazovanie. Šetrenie prípadu sa vykonáva v rámci konania, ktoré začína a vedie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Komisia môže prešetriť prípad v rámci konania po tom, čo ju na to poverí Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0