Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.05.2015
Bod č. 23: Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat

Uznesenie 121: Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, vyzvať spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH, organizačná zložka, aby predložila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy plánovanú trasu ropovodu Bratislava - Schwechat.

Hlasovanie č. 7
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (Pôvodný návrh so schvál. zmenou)
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0