Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.05.2015
Bod č. 18: Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020

Uznesenie 122: Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020.

Hlasovanie č. 7
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (Pôvodný návrh so schvál. zmenou)
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0