Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.05.2015
Bod č. 26: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

Uznesenie 125: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, IČO 35847689.

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2014.

2. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia z roku 2014.

Hlasovanie č. 12
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 12. mája 2015
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0