Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 5. 2015

Uznesenie 131: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.4.2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28.5.2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    1.1  č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.6.2011

    1.2  č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26.6.2013

    1.3  č. 1305/2013 časť B zo dňa 24.10.2013   

    1.4  č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21.11.2013  

    1.5. č. 1572/2014 časť B zo dňa 22.5.2014 

    1.6  č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 v znení uznesenia č. 67/2015 časť B zo dňa 26.3.2015 a následne v znení uznesenia č. 103/2015 zo dňa 30.4.2015

    1.7  č.   50/2015 časť D zo dňa 26.2.2015

    1.8  č.   57/2015 časť B zo dňa 26.2.2015

    1.9  č.   65/2015 časť A zo dňa 26.2.2015

    1.10 č.   70/2015 časť B zo dňa 26.3.2015

    1.11 č.   85/2015 časť B bod 5 zo dňa 9.4.2015 

    1.12 č.  100/2015 časť C bod 2 zo dňa 9.4.2015

2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    2.1  č.  293/1996 časť B zo dňa 25.4.1996

    2.2  č.  661/1997 bod 4 zo dňa 18.12.1997

    2.3  č.   21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3.3.2011

    2.4  č.  769/2012 časť C zo dňa 27.9.2012

    2.5  č.  870/2012 časť D zo dňa 22.11.2012

    2.6  č.  971/2013 časť C zo dňa 27.2.2013

    2.7  č. 1000/2013 zo dňa 27.2.2013

    2.8  č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25.6.2014

    2.9  č. 1645/2014 časť C body 1 a 2 zo dňa 3.7.2014

B. schvaľuje

3. Predĺženie termínu splnenia uznesenia Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy splatného k 28.5.2015 a priebežne plneného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatného k 30.4.2015

          nositeľ             číslo uznesenia              pôvodný                    nový termín

       uznesenia                 zo dňa              a predĺžený termín

3.1    primátor             870/2012                  28.5.2015                       24.9.2015     

                                        časť D 

                              zo dňa 22.11.2012

3.2    primátor             924/2012                   28.5.2015                      24.9.2015

                                       časť C

                              zo dňa 13.12.2012

3.3    primátor           1645/2014                  30.7.2014,                    TK: 30.9.2015

                             časť C body 1 a 2        posledný termín

                               zo dňa 3.7.2014      predĺženia plnenia:

                                                                  na 30.4.2015

Hlasovanie č. 31
Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 28. 5. 2015
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0