Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 1a: Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia

Uznesenie 132: Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, predložiť pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave.

T: 1.7.2015

Hlasovanie č. 32
Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1