Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 2: Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09. 04. 2015

Uznesenie 134: Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesením č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015.

Hlasovanie č. 35
Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu mesta Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ mesta Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09. 04. 2015
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0