Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 2b: Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP a OPII) v súvislosti s 3. etapou BID

Uznesenie 137: Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP a OPII) v súvislosti s 3. etapou BID

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

predložený materiál a súhlasí s navrhovaným postupom.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil možnosti presunu ďalších finančných prostriedkov na prevádzku Dopravného podniku Bratislava, a.s., prípadne zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 25.6.2015

Hlasovanie č. 46
Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP OPII) v súvislosti s 3. etapou BID
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0