Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 17a: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s financovaním vypracovania urbanistických štúdií

Uznesenie 138: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s financovaním vypracovania urbanistických štúdií

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v nasledujúcich bodoch:

1.    Pokračovanie obstarávania nového ÚP hlavného mesta SR Bratislavy  ........  250 000,00 Eur

2.    Kamenné námestie - Urbanistická štúdia .......................................................   20 000,00 Eur

3.    Staromestská ulica - Urbanistická štúdia ..........................................................  20 000,00 Eur

4.    Nám. Slobody - Urbanistická štúdia .................................................................. 20 000,00 Eur

5.    Nám. SNP - Urbanistická štúdia ........................................................................ 20 000,00 Eur

6.    Pokračovanie v spracovaní UPZ Dunajské nábrežie .............................................6 000,00 Eur

        SPOLU........................................................................................................... 336 000,00 Eur

Hlasovanie č. 48
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bratislavy na rok 2015 - urbanistické štúdie
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 3