Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 19: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie 141: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m², v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 91,30 m², v stavbe, súpis. č. 75, na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, zapísanej na LV č. 1516, na dobu neurčitú, za účelom kancelárie, administratívnych priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, reštaurácií, prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajne, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 56
Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v k. ú. Nové Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0