Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 23: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie 145: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m², v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m², v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587, ulici na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na dobu neurčitú, za účelom kancelárskych priestorov, administratívnych priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, kaviarní, reštaurácií, prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajní, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 60
Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0