Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 24: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie 146: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m², v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 259,77 m², v stavbe, súpis. č. 5962, na pozemku parc. č. 1160/6, Jurigovo námestie 1,  Bratislava, k. ú. Karlova Ves, na dobu neurčitú, za účelom kancelárií, administratívnych priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov alebo kaviarní, reštaurácií, prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajní, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 61
Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0