Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 28: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemkoch parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie 150: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m², v stavbe súpis. č. 3069 na pozemkoch parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere 280,53 m², v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2469/1, Jasovská 4, Bratislava, k. ú. Petržalka, na dobu neurčitú, za účelom predajní, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 65
Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na Jasovskej 4 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0