Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 29: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie 151: Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m², v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1, Jasovská 6, Bratislava, k. ú. Petržalka, na dobu neurčitú, za účelom kancelárskych priestorov, administratívnych priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, kaviarní, reštaurácií, prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajní, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 66
Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0