Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 31: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

Uznesenie 153: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1  písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 - záhrady vo výmere 846 m², evidovaného na LV č. 326, Gagarinova ulica, Bratislava, formou  obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej  súťaže,  ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 68
Návrh na predaj pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 1