Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 40: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, Košická 45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, Holíčska 23, Osuského 30, Romanova 44B, Holíčska 5, Papraďova 3 vlastníkom bytov

Uznesenie 155: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, Košická 45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, Holíčska 23, Osuského 30, Romanova 44B, Holíčska 5, Papraďova 3, vlastníkom bytov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom v bytových domoch na ulici Martinčekova 30, Sputniková 33, Košická 45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, Holíčska 23, Osuského 30, Romanova 44B, Holíčska 5, Papraďova 3, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.

 

Hlasovanie č. 70
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, ............... Papraďova 3 vlastníkom bytov
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0