Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 3a: Opätovné vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade

Uznesenie 156: Opätovné vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

vyhlasuje 

my, poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, svojimi podpismi vyjadrujeme hlbokú ľútosť a veľké sklamanie nad tým, že predseda NR SR a minister kultúry SR neakceptovali nami jednohlasne podporovanú výzvu iniciatíve SOS Bratislavský hrad a Spolku architektov Slovenska na zmenu projektu úpravy areálu Bratislavského hradu adresovanú Národnej rade Slovenskej republiky. 

S ohľadom na výnimočnosť a ojedinelosť nálezov na hrade opakovane žiadame zmenu využitia podzemného objektu na Bratislavskom hrade z garáží na kultúrnu a spoločenskú funkciu aj v prípade, že by to znamenalo zmenu projektu a predĺženie lehoty výstavby. Myslíme si, že archeologické nálezy by sa dali prezentovať v kvalitnejšej a komplexnejšej podobe ako to navrhli iniciátori výzvy, napríklad v zmysle kvalitných príkladov prezentácie v Paríži či Budapešti ale i v susedstve na Bratislavskom hrade. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa nechcú nemo prizerať a podieľať na degradovaní 2100 rokov starých pamiatok a priblížiť sa tak k zaobchádzaniu s pamiatkami ako je tomu v súčasnej Sýrii a Iraku.

Hlasovanie č. 71
Opätovné vyhlásenie poslancov MsZ mesta Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade
Prítomní: 24 Neprítomní: 21 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1