Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015
Bod č. 3b: Riešenie situácie ohľadne objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste

Uznesenie 157: Riešenie situácie ohľadne objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby v mene hlavného mesta SR Bratislavy podal žiadosť na Krajský pamiatkový úrad, ohľadne zapísania budovy Ekoiuventy, na Búdkovej ceste, do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok a aby začal rokovania s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. Draxlerom, o pripravenosti prevziať areál na Búdkovej ceste do vlastnej správy, za účelom záchrany budovy a kúpaliska a prinavrátenia budove a kúpalisku ich pôvodný význam a účel v prospech všetkých obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, najmä detí a mládeže.

Hlasovanie č. 72
Riešenie situácie ohľadom objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste
Prítomní: 25 Neprítomní: 20 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0