Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 8: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie 159: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o., so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², identifikovaný ako časť PK pozemku parc. č. 920 – parcela neknihovaná, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o., so sídlom na Bajkalskej 30 v Bratislave, IČO 35872357, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania a užívania pozemku pod trafostanicou v súvislosti s jej rekonštrukciou, na dobu neurčitú, za nájomné 13,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 260,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 3
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0