Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 15: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Uznesenie 163: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Hlasovanie č. 9
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0