Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 39: Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava

Uznesenie 169: Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724, k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, a to stavby, súpis. č. 5246, parc. č. 2724, zapísanej na LV č. 46, do správy Zoologickej záhrady Bratislava, Mlynská dolina č. 1, Bratislava, podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom prevádzkovania činností správcu v súlade s predmetom jeho činnosti.

Hlasovanie č. 23
Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava
Prítomní: 26 Neprítomní: 19 Za: 26 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0