Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 43: Rôzne

Uznesenie 171: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 166, parc. č. 210, parc. č. 236/2 - ul. Na hrádzi, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 166 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 729 m², parc. č. 210 - zastavané plochy a nádvorí vo výmere 3 931 m² a parc. č. 236/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 258 m², v k. ú. Čunovo, zapísaných na LV č. 767, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo, za účelom rekonštrukcie, správy, údržby a užívania komunikácie, 

s podmienkami:

1. Nedôjde k prenájmu ani k predaju pozemkov mestskou časťou Bratislava-Čunovo. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Čunovo prestane pozemky užívať na uvedený účel, je povinná bezodkladne ich vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0